رزومه

1- کسب رتبه نخست جشنواره جوان خوارزمی سال 1391
2- جزء اولین منتشر کنندگان بازی های فارسی در کافه بازار سال 1393
3- کسب رتبه چهارم وبسایت های شخصی در جشنواره وب ایران سال 1394
4- اجرای بیش از 100 وبسایت در زمینه های مختلف
5- راه اندازی دوره آموزش بازیسازی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری سال 1396
و...